รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนในแต่ละวัน
จำนวนนักเรียนวันที่ 22-08-2018
ชั้น รวม จำนวนนักเรียน (คน)
มา
เรียน
สาย ขาด
เรียน
ม. 1 0 0 0 0
ม. 2 43 0 0 0
ม. 3 41 0 0 0
ม. 4 0 0 0 0
ม. 5 19 0 0 0
ม. 6 12 0 0 0
115 0 0 0