จำนวนนักเรียนวันที่ 22-11-2017
ชั้น รวม จำนวนนักเรียน (คน)
มา
เรียน
สาย ขาด
เรียน
ม. 1 43 0 0 0
ม. 2 41 0 0 0
ม. 3 35 0 0 0
ม. 4 19 0 0 0
ม. 5 12 0 0 0
ม. 6 31 0 0 0
181 0 0 0